Spośród wszystkich dostępnych dla polskich podatników formularzy podatkowych PIT, najbardziej popularny to deklaracja PIT 37. Jest ona składana w trybie tradycyjnym lub online w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, we właściwych urzędach skarbowych. Dla kogo przeznaczone jest rozliczenie PIT 37?

Najlepszy program do PIT zawiera wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe 2022

Deklaracje podatkowe PIT 2022 (PIT 37)

Deklaracja podatkowa PIT 37 za 2022 rok zostanie złożona przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej –18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że nie byli sami zobowiązani do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani samego podatku. Wyjątkiem od reguły są osoby, które w rozliczeniach PITy roczne będą musiały ująć dochody małoletnich dzieci – wtedy zamiast PIT 37 złożą PIT-36.

Formularze podatkowe zmieniają się w zależności od roku podatkowego
Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT 37

PIT 37 złożą w urzędzie skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody z tytułu pracy na etacie, ze stosunku służbowego, z tytułu spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie właściwe dla podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskiwali dochody ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu skalą podatkową.

Kto nie rozliczy się na PIT 37?

Dodatkowo PITy roczne na drukach PIT 37 są właściwe dla podatników, którzy nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Tryb rozliczenia PIT 37 w 2022 r.

Podstawą opodatkowania w przypadku rozliczenia PIT 37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania (Pit Format). Podatnik może przy tym skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych, m.in. możliwości złożenia deklaracji podatkowych wraz ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Takie ulgi pozwalają na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.
Podatek należny urzędowi skarbowemu wylicza się w następujący sposób:

 • - 18 proc. kwoty zarobków minus 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł (kwota zmniejszająca podatek),
 • - 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Rozliczenie PIT 37 złożą:

 • pracownicy pracujący na podstawie umowy o pracę,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • pracownicy pracujący na podstawie stosunku służbowego lub pracy nakładczej,
 • osoby pobierające należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • osoby pobierające zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • osoby wykonujące działalność osobiście,
 • artyści i twórcy, uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeniobiorcy środków wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • tymczasowo aresztowani pracujący zawodowo oraz skazani uzyskujący należności za pracę,
 • osoby uzyskujące należności z umowy aktywizacyjnej.

Osobiście, pocztą czy online?

Rozliczenie PIT 37 można złożone w urzędzie skarbowym na trzy sposoby. Podatnik może wypełnić PIT 37 za 2022 rok na papierowym druku i zanieść osobiście swoje rozliczenie roczne do właściwego względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Najlepiej przygotować deklarację PIT 37 w dwóch egzemplarzach i podać kopię do podpisu i potwierdzenia zgodności z oryginałem przez urzędnika.


PITy roczne można także wysłać Pocztą Polską, za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które stanowi dokument zaświadczający o złożeniu PIT fiskusowi.


Obecnie coraz więcej Polaków decyduje się jednak na to, aby złożyć rozliczenie PIT 37 w trybie online. Darmowy program PIT 2022 pozwoli na wypełnienie elektronicznego zeznania rocznego i wskazanie w nim wszystkich przychodów i kosztów ich uzyskania. Darmowy program PIT można pobrać ze strony internetowej lub też skorzystać z aplikacji online dla rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roczne zeznanie podatkowe jest najczęściej składane na deklaracji PIT-37 wraz załącznikiem PIT-O